HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 80 NĂM ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM

Ban tuyên giáo trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 – 2023) – khởi nguồn và động lực phát triển”.  Hội thảo tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trên cả nước.
Tham dự hội thảo có ông Võ Văn Thưởng- Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, ông Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ…
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà
Dự tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Nguyễn Thành Thế- Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, ông Lữ Quang Ngời- Phó bí thư tỉnh ủy- chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Khởi nguồn và động lực phát triển” là hoạt động trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam. Hội thảo nhằm phát huy những giá trị cốt lõi của một văn kiện có ý nghĩa lịch sử, nghiên cứu quá trình vận dụng đường lối văn hóa của Đảng vào thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, tổng kết những thành tựu xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam.
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
  Với sự khởi nguồn từ bản Đề cương về văn hóa Việt Nam về xây dựng một nền văn hóa mới và khát vọng chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam, hội thảo tập trung thảo luận, làm sâu sắc hơn một số nội dung như: khẳng định ý nghĩa khoa học, tầm vóc lịch sử và những giá trị trường tồn của bản Đề cương về văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về vai trò của văn hoá đối với phát triển; hoàn thiện thể chế, pháp luật và chính sách tạo môi trường cho các hoạt động văn hoá và huy động nguồn lực cho phát triển văn hoá, con người; chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm công tác văn hoá có phẩm chất, năng lực chuyên môn xứng tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới; thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hoá và thị trường văn hoá phát triển.
Tại Hội thảo, trên cơ sở nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn vận dụng các quan điểm, đường lối của Đề cương về văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ, các tác giả tham luận có đề xuất, kiến nghị một số cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa hiện nay. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.. /.
Chương trình Thời sự phát sóng lúc 18h30 trên THVL1.
Phạm Tuấn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM